برگزاری کارگاه 4 روزه تکنیک برتر توسط استاد محمد سیدا در تاریخ 18 الی 21 دیماه در دانشگاه شهید بهشتی


برگزاری کارگاه 4 روزه تکنیک برتر توسط استاد محمد سیدا در تاریخ 18 الی 21 دیماه در دانشگاه شهید بهشتی