دکترمحمدسیدا، مدیر مؤسسه فرهنگی ذهن برتر، رئیس انجمن تقویت حافظه ایران

عضو انجمنتقویت حافظه آمریکا

 عضو اتاق فکر سوئیس

از بنیانگذاران روشهای نوین یادگیری و حافظه برتر درایران

 می باشد.

ایشان در مهاباد متولد شده و استاد افتخاری چندین مرکز علمی و دانشگاهی در سطح کشور میباشند.

در سمیناری که تابستان سال 1380 با حضور نمایندگانی از 74 کشور صاحب نام دنیا در آمریکا برگزار شد، مقاله ارائه شده توسط دکتر سیدا، در خصوص راهکارهای علمی تقویت ذهن و حافظه حائز رتبهاول گردید و

 لقب افتخاری مرد برتر حافظه ایران به ایشان اعطا شد. 

دکتر سیدا در شبکه های داخلیو خارجی برنامه های متعدد سراسری و فرامرزی را جهت آموزش و آگاهی هموطنان عزیزمان ارائهکرده اند که همچنان ادامه دارد .

دکتر سیدا، روشهای مطالعه و یادگیری نوین و مؤثری را که در طول دوران تحصیل و زندگی روزمرهخویش به کار گرفته و به موفقیتهای چشمگیری نائل شده اند در قالب جلسات سخنرانی و دوره هایآموزشی در اختیار سازمانها، ارگانهای دولتی و غیردولتی، مراکز آموزشی و عموم علاقمندان 

قرار میدهند.

کارآیی روشها و تکنیکهایی که در این دوره ها آموزش داده می شوند در طی سالیان متمادی بارها وبارها امتحان شده است و افراد کثیری موفقیتهای تحصیلی، شغلی و زندگی روزمرره خود را مرهونبکار بردن این روشها می دانند.

ایشان برای برگزاری سمینار و همایش در این زمینه به کشورهای متعددی مانند آمریکا، سوئیس،فرانسه، اتریش، آلمان، انگلستان، اسپانیا، سوئد، کانادا ، استرالیا و بسیاری از دیگر کشورهای اروپاییو آسیایی، سفر کرده اند.

دکتر سیدا مقالات بیشماری در زمینه اصول مطالعه و یادگیری و تقویت حافظه در نشریات داخلی وخارجی به چاپ رسانده اند، همچنین ایشان کتابهایی در این زمینه به رشته تحریر در آورده اند کهراهگشای بسیاری از علاقمندان بوده است.